เงื่อนไขสำหรับการเป็นสมาชิกในระบบแบบสอบถาม การข้าร่วมตอบแบบสอบถามและการใชับริการ

วันที่เริ่มมีผลใช้: 11 มกราคม ปีค.ศ. 2019

วันที่แก้ไขล่าสุด: 11 มกราคม ปี ค.ศ. 2019

คำนิยามs

เมื่อมีการกล่าวถึงนิยามที่ระบุ แต่ละนิยามมีความหมายดังต่อไปนี้

“สมาชิกที่มีสถานะใช้งานปกติในระบบแบบสอบถาม” หมายถึงผู้ใช้ที่มีการ: (a) เข้าร่วมทำแบบสอบถาม (b) โครงการแบบสำรวจ ; หรือ (c) มีการใช้บริการในส่วนอื่น ๆ , อย่างน้อยหนึ่งครั้งในตลอด (12) เดือน; หรือ (d) มีการอัพเดตข้อมูลประวัติส่วนตัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งในตลอด (12) เดือนที่ผ่านมา.

“บริการติดตามการวิเคราะห์ตลาด” หมายถึง การให้บริการที่ได้รับการยินยอมโดยผู้ใช้ให้สามารถติดตามพฤติกรรมออนไลน์ของผู้ใช้ดังกล่าวได้ เช่น เว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้า และ แคมเปญออนไลน์ที่ผู้ใช้ยินยอมเปิดเผยข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ตลาด รวมถึงการประชาสัมพันธ์.

“กฏหมายบังคับใช้” หมายถึง กฏหมายที่สามารถบังคับใช้ได้ภายในประเทศ หรือ มาตรการต่างๆ ตามกฏหมายท้องถิ่น.

“ลูกค้า” หมายถึง ลูกค้าที่เราทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ

“เนื้อหา” หมายถึงข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์, เว็บไซต์แบบสอบถาม หรือ ไซต์ของผู้ใช้ e.

“ผู้ใช้” หมายถึงกลุ่มของผู้ที่ยินยอมให้มีการชักชวนเพื่อเข้าร่วมในการทำแบบสอบถามสำรวจตลาด หรือ โครงการวิจัยอื่น ๆ หรือ การบริการในส่วนอื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์ตลาด

“สมาชิกผู้ทำแบบสอบถาม” หมายถึงสมาชิกจากผู้ทำแบบสอบถามทั้งหมด

“เจ้าของแบบสอบถาม” หมายถึงเจ้าของ แบบสอบถาม และ ไซต์แบบสอบถาม ที่ท่านเป็นผู้ถือครอง

“ไซต์ของผู้ทำแบบสอบถาม” หมายถึงเว็บไซต์ที่บุคคลมากกว่าหนึ่งคนสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมเข้าเป็นสมาชิกของ Panel

“พันธมิตร” หมายถึงหุ้นส่วนที่เป็นพันธมิตรกับเรา รวมถึงเจ้าของแบบสอบถาม และ หุ้นส่วนอื่น ๆ

“เว็บไซต์ของพันธมิตร” หมายถึงเว็บไซต์ที่หนึ่งในสมาชิกพันธมิตรของเรา ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ

“ผู้เข้าร่วม” หมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ไม่ใช่สมาชิกของพาแนลแบบสอบถาม ผู้ถูกมอบหมายให้ทำแบบสอบถาม หรือ เข้าร่วมในโปรแกรมการสำรวจ หรือ การให้บริการจากหนึ่งใน พันธมิตร ของเรา

“ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนและผ่านการระบุตัวตนแล้ว (“เจ้าของข้อมูล”); หมายถึงบุคคลธรรมชาติที่สามารถระบุตัวตน และ สามารถติดตามได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากข้อมูลอ้างอิงที่ถูกระบุไว้ทางเดียวก็ดี หรือ มีการผนวกรวมกับข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ข้อมูลส่วนตัวสามารถประกอบไปด้วยข้อมูลจำพวก ชื่อ หมายเลขประกันสังคม วันที่ และ สถานที่เกิด นามของมารดา น้ำหนัก-ส่วนสูง รูปถ่าย เสียง หรือ วิดีโอ และ ข้อมูลอื่น ๆ ที่ถูกเชื่อมหรือสามารถเชื่อมต่อกับตัวบุคคลได้ เช่น ข้อมูลประวัติทางการแพทย์ การศึกษา การเงิน ประวัติการว่าจ้าง (หมายเหตุ: ข้อมูลส่วนตัว อาจหมายถึงข้อมูล PII หรือ ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถเปิดเผยได้)

“โปรแกรมการวิเคราะห์” หมายถึง โอกาสในการสำรวจตลาดอื่น ๆ นอกเหนือจากแบบสอบถาม.

“เนื้อหาที่ถูกจำกัด” หมายถึงข้อมูลที่ต้องถูกเก็บเป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลจดทะเบียน, วัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์ หรือ เนื้อหาของข้อมูลใด ๆ , ที่เรา หรือ ผู้ทำแบบสอบถาม เจ้าของแบบสอบถาม ลูกค้า พันธมิตร หรือ ผู้ออกใบอนุญาต เป็นผู้ครอบครอง

“การให้บริการ” หมายถึงบริการที่เราอนุญาตให้ท่าน ในฐานะผู้เข้าร่วมในพาแนลเพื่อมีส่วนร่วมใน (a) a พาแนลแบบสอบถามหรือแบบสอบถาม, (b) โปรแกรมการวิจัยตลาดอื่น ๆ หรือ (c) การให้บริการอื่น ๆ ที่ถูกเตรียมการโดยเรา และใช้บริการโดยท่าน เช่น บริการการติดตามวิเคราะห์ตลาด.

“การส่งข้อมูล” หมายถึงข้อคิดเห็น, ผลตอบกลับ หรือ ข้อแนะนำใด ความคิดใด ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านส่งมอบหรือ จากที่เราเก็บหลังจากท่านเข้าร่วมในพาแนลทำแบบสอบถามของเรา ทำแบบสอบถามจากการวิเคราะห์ตลาด หรือ เมื่อท่านใช้บริการของเรา

“เจ้าของแบบสอบถาม” หมายถึงเจ้าของแบบสอบถาม ซึ่งโดยปกติแล้ว คือ ลูกค้า

“ไซต์แบบสอบถาม” หมายถึงเว็บไซต์ที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์ผ่านการทำแบบสอบถาม

“แบบสอบถามต่างๆ” หมายถึงแบบสำรวจการตลาดที่เราจัดเตรียมไว้ให้ท่าน

“เว็บไซต์3rd Party” หมายถึงเว็บไซต์ที่ถูกรักษาหรือปฏิบัติการโดย 3rd Party

“ผู้ใช้”ท่านผู้ใช้ในฐานะปัจเจกบุคคลเมื่อใช้บริการของเรา

“เนื้อหาของผู้ใช้” หมายถึงเนื้อหาทั้งหมด ข้อมูล และ ความคิดเห็นที่ท่าน อัพโหลด โพสต์ หรือ ส่ง มาให้เราบันทึกเก็บเมื่อท่านใช้บริการของเรา รวมถึงข้อมูลที่เราได้รับมาผ่านบริการติดตาม Ad Tracking ผ่านประวัติการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้

“คุณ“, “ตัวท่าน“, “ของคุณ” and “ของคุณ” หมายถึงท่านในฐานะปัจเจกบุคคล

“เรา“, “พวกเรา“, “ของเรา” และ “RewardNow” หมายถึงนิติบุคคลของ RewardNow.

 1. ข้อตกลง

  เงื่อนไขและข้อกำหนด (ซึ่งได้ระบุไว้ในนิยามคำว่า “เงื่อนไข”) ถูกนำมาใช้สำหรับการทำข้อตกลงในกรณีต่างๆกับเจ้าของระบบแบบสอบถามซึ่งคุณเป็นสมาชิก รวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆที่ถูกกำหนดไว้ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับแบบสอบถาม หรือการทำวิจัยในส่วนอื่นๆหรือสำหรับการใช้บริการอื่นๆได้ เงื่อนไขดังกล่าวนี้จะไม่ถูกนำไปใช้ในกรณีที่สร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเงื่อนไขระหว่างคุณกับเจ้าของระบบแบบสอบถาม หรือในกรณีที่เงื่อนไขข้อใดข้อนึงเกิดความขัดแย้งระหว่างลูกค้ากับเจ้าของระบบตอบแบบสอบถาม โดยจะรักษาเงื่อนไขไว้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการตอบแบบสำรวจหรือเข้าร่วมโปรแกรมวิจัย อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขทั้งหมดจะไม่ถูกจำกัดไว้ซึ่งสิทธิ์หรือเป็นการเพิ่มภาระใดๆขึ้น

 2. เกริ่นนำ

  วัตถุประสงค์ของเงื่อนไขนี้คือ สร้างความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับคำนิยามและเงื่อนไขของการใช้บริการนี้ ครอบคลุมถึงการเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม เป็นสมาชิกในระบบตอบแบบสอบถามและเข้าร่วมโปรแกรมวิจัยต่างๆ

  เรามีการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของแบบสอบถาม เจ้าของระบบแบบสอบถาม และเราเป็นตัวแทนของเจ้าของแบบสอบถาม นอกจากนั้นเรายังเป็นผู้ทำให้เกิดโอกาสสำหรับสมาชิกในระบบที่จะเข้าร่วมในการตอบแบบสอบถาม หรือการวิจัยอื่นๆ หรือโปรแกรมการวิจัย และบริการอื่นๆ

  นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น เราจะช่วยจัดการเรื่องรางวัล รายละเอียดสำหรับรางวัลสามารถค้นหาได้ในรายละเอียดเงื่อนไข

 3. ความเหมาะสมของสถานะสมาชิกในระบบตอบแบบสอบถาม

  สถานะสมาชิกได้เปิดให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของระบบ นั่นรวมไปถึง มีอายุที่เกินกว่าอายุขั้นต่ำที่กำหนด มีการอาศัยอยู่ในพื้นที่ตามที่มีการกำหนดในระบบแบบสอบถาม เกณฑ์การคัดเลือกในแต่ละอันนั้นมีความเฉพาะเจาะจงที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่เจ้าของแบบสอบถามนั้นๆ การที่สมาชิกตอบตกลงยอมรับการเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกได้ทำการตกลงที่จะรับคำเชิญเพื่อร่วมตอบแบบสอบถาม โครงการวิจัย หรือการเข้าร่วมในบริการอื่นๆที่ได้นำเสนอจากเจ้าของแบบสอบถาม และเจ้าของระบบแบบสอบถามคุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกในระบบนี้ได้ทุกเวลา โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วน 12 “Opt-Out Policy” below.

  เราอนุญาติให้ใช้หนึ่งสมาชิกในระบบแบบสอบถามใช้เพียงแค่หนึ่งอีเมลล์เท่านั้น

 4. การลงทะเบียนสมาชิก

  คุณจะต้องสมัครลงทะเบียนเพื่อที่จะเป็นสมาชิก คุณจะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวของคุณ และข้อมูลทุกอันควรจะเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์เงื่อนไขการเข้าถึงบริการ หรือการไม่ให้เข้าถึงบริการในแบบสอบถามหรือโปรแกรมการวิจัย หรือเราสามารถตั้งข้อสงสัยในกรณีข้อมูลส่วนตัวของคุณไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

  สถานะสมาชิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถนำไปใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบเท่านั้น คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านให้เป็นความลับ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการนำบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านไปใช้ ทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากเป็นบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 5. เงื่อนไขของผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม เข้าร่วมโครงการวิจัย และการบริการอื่นๆ

  เมื่อคุณเข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม โครงการวิจัยหรือบริการอื่นๆ หรือใช้ระบบการตอบแบบสอบถาม คุณมีหน้าที่ที่จะต้องยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้สำหรับการเข้าร่วม และรวมไปถึงข้อตกลงระหว่างคุณกับเจ้าของระบบแบบสอบถาม หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ถูกกำหนดไว้โดยลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์.

  โดยการเข้าร่วมในแบบสอบถาม โครงการวิจัย หรือบริการอื่นๆ คุณยอมรับที่จะให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ครบถ้วนและสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวเอง ถ้าคุณให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือหากเราตรวจพบข้อมูลที่คาดเคลื่อน คุณอาจไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมแบบสอบถาม โครงการวิจัย หรือบริการอื่นๆ รวมถึงอาจจะไม่ได้รับของรางวัลใดๆจากการเข้าร่วม นอกจากนี้ มีความเป็นไปได้ว่า เจ้าของระบบตอบแบบสอบถามอาจจะขอยกเลิกความเป็นสมาชิก ซึ่งอาจจะมีผลทำให้คุณไม่สามารถเข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม หรือโครงการวิจัยใดๆได้ในอนาคต

  คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำและการสื่อสารภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของคุณ

 6. การใช้งานบริการ

  การเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม โครงการวิจัย หรือการบริการอื่นๆ เป็นการให้บริการส่วนบุคคล และไม่ใช้เป็นการทำเพื่อการค้า เราขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง การเข้าถึงการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า คุณอาจจะถูกคิดค่าบริการโดยผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของคุณสำหรับ การใช้ดาต้าในระหว่างการตอบแบบสอบถาม และคุณยอมรับที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

  เรามีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการให้บริการให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า คุณกำลังเข้าถึง ใช้ หรือเข้าร่วมการใช้บริการแบบสัญญาอิสระ ไม่มีผู้แทน ไม่มีพาร์ทเนอร์หรือบริษัทร่วม ไม่มีพนักงงานจ้างและลูกจ้าง ไม่มีระบบร้านค้าและศูนย์กลางร้านค้า เข้ามาเกี่ยวข้องในเงื่อนไขดังกล่าว

 7. ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาติ
  คุณยอมรับที่จะไม่:
  1. รบกวนระบบรักษาความปลอดภัยและอื่นๆที่จะทำให้เกิดความขัดข้องในการใช้งานบริการในเว็บไซต์ หรือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริการ เช่น เซอร์เวอร์ หรือ ลิงค์ เป็นต้น
  2. ใช้เครือข่าย หุ่นยนต์หรือ การเทคนิคการดักข้อมูลอื่น เพื่อเก็บข้อมูล ดาวน์โหลด หรือ นำข้อมูลไปใช้ หรือ ส่งต่อข้อมูลหรือข้อความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางใดทางหนึ่งซึ่งจะเป็นผลทำให้ผลลัพธ์การบริการมีความคลาดเคลื่อน;
  3. ทำการกระทำใดๆต่อระบบเว็บไซต์ หรือระบบตอบแบบสอบถาม ที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการโอเว่อร์โหลด หรือทำให้ระบบเว็บไซต์ล่ม “ล่ม” เว็บไซต์;
  4. ส่งหรือทำให้เกิดขึ้นซึ่งไวรัส การพังทลายของข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลส่วนใดส่วนนึงเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นระบบคำสั่ง ข้อความ หรือระบบสปายแวร์และมัลติเฟิร์มแวร์ หรือโทรจัน;
  5. เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อื่นๆในบริการ;
  6. ส่งอีเมลล์ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นหรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการ;
  7. เปิด ใช้ หรือดำรงไว้ซึ่งบัญชีผู้ใช้มากกว่า หนึ่งบัญชี ในระบบ;
  8. ใช้หรือพยายามในการใช้บัญชีผู้ใช้ของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสร้างบัญชีปลอม;
  9. พยายามเข้าถึงระบบแบบไม่ได้รับอนุญาตในส่วนของเว็บไซต์ และอื่นๆที่ไม่อนุญาตให้มีการเข้าถึง;
  10. หลบหรือปกปิดไว้ซึ่งตัวตนที่แท้จริง;
  11. คัดลอกข้อมูลบางส่วนจากระบบ หรือเว็บไซต์ไปยังที่อื่น;
  12. สร้างลิงค์จากเว็บไซต์อื่นๆมายังเว็บไซต์นี้ หรือระบบนี้ โดยไม่มีการยินยอมแบบเป็นลายลักษณ์อักษร;
  13. โพสต์ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ทำให้เกิดความเสียหายในทางลบ;
  14. ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ข้อความที่แสดงความไม่เคารพหรือหยาบคายในเว็บไซต์หรือระบบ;
  15. มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีความทุจริต เช่น ตอบแบบสอบถามมากกว่าหนึ่งครั้ง ส่งข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทำแบบสอบถามด้วยความรวดเร็วมากกว่าคนปกติทั่วไป ลงทะเบียนและตอบคำถามด้วยข้อมูลเท็จ แลกของรางวัลด้วยวิธีการที่ทุจริต หรือทำการใดๆเพื่อทำให้ข้อมูลหรือผลลัพธ์จากแบบสอบถามมีความคาดเคลื่อน;
  16. ปรับหรือแก้ไขทางด้านวิศวกรรมในบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือระบบ ผ่านทางโค้ดดิ้ง หรือควบคุมข้อมูลในส่วนที่ไม่สมควรเข้าถึงในส่วนเส่วนหนึ่งของระบบและเว็บไซต์ ยกเว้นได้รับอนุญาติตามกฎหมาย;
  17. เกี่ยวข้องกับคดีหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายที่อาจจะลิงค์มายังระบบหรือเว็บไซต์และส่วนอื่นๆ;
  18. ใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือก่อให้เกิดความรุนแรง; หรือ
  19. โฆษณาหรือให้คำแนะนำให้กับสมาชิกผู้ใดผู้หนึ่งเกินกว่าขอบเขตที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไข
 8. เนื้อหาที่จำกัดการเข้าถึง

  หากไม่ถูกระบุไว้ สิ่งที่ปรากฎทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อความ คอนเซปต์ ดีไซต์ กราฟฟิค ภาพวาด รูปถ่าย วีดีโอ ดนตรี เสียง และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการที่ถูกนำมาใช้ในแบบสอบถาม โครงการวิจัย หรือการบริการอื่นๆ ในระบบเว็บไซต์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ในการใช้ตามที่จดทะเบียนไว้ทุกที่ทั่วโลกโดยเรา เจ้าของระบบแบบสอบถาม เจ้าของแบบสามถาม บุคคลที่ได้รับอนุญาติในฐานะบุคคลที่สามตามที่ได้ระบุไว้

  เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม โครงการวิจัย หรือบริการอื่นๆ คุณอาจจะพบกับเนื้อหาที่ถูกจำกัดการเข้าถึง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ ดาวน์โหลด เปลี่ยนแปลงข้อมูล คัดลอกข้อมูล ส่งต่อข้อมูล รวมถึงไม่มีการแชร์ข้อมูลดังกล่าวไปทางสื่อโซเชี่ยวต่างๆ หากข้อมูลเหล่านี้ถูกทำให้คุณเข้าถึง ขอให้รับทราบว่า อาจจะมีการดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ คุณได้รับรู้และถูกบอกให้ทราบว่า เราได้ดำเนินการทำงานกับพาร์ทเนอร์ และบริษัทอื่นๆในฐานะบุคคลที่สาม เพื่อที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ถูกจำกัดการเข้าถึงที่คุณได้นำไปใช้ และเรามีสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมาย

  คุณจะตอบคำถามในแบบสอบถาม โครงการวิจัย หรือบริการอื่นๆ ในส่วนที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทต่างๆที่เป็นบุคคลที่สาม.

 9. เนื้อหาของผู้ใช้งาน

  คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดของผู้ใช้ คุณยังรับผิดชอบต่อการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่บุคคลที่สาม หรือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับอนุญาติเข้าถึงข้อมูลของคุณ รวมถึงรูปถ่าย วีดีโอ เสียงที่อาจจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล คุณต้องมั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวไม่มีเครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลจากบุคคลที่สามรวมถึงเสียง วีดีโอ ภาพหรือข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ ยกเว้นจะได้รับอนุญาติจากบุคคลนั้นๆ คุณจะไม่รับเงินหรือสิ่งตอบแทนใดๆแทนเรา พาร์ทเนอร์ของเรา ลูกค้าของเราสำหรับการใช้ข้อมูลนั้นๆ

  การใช้ อัพโหลด โพสต์ ส่ง หรืออนุญาต ถือเป็นการให้ความยินยอมให้ทางระบบตามคำนิยามและเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ คุณแสดงความยินยอมให้ทางระบบทำการแทนตลอดกาล และไม่สามารถเอาคืนได้แบบไม่มีขีดจำกัด นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้สิทธิ์ทั่วโลกสำหรับค่าลิขสิทธิ์ และทางระบบมีสิทธิ์ที่จะสามารถทำการแก้ไข คัดลอก ถ่ายโอน ชี้แจงและแสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ รวมถึงส่งต่อข้อมูลได้โดยใช้ข้อมูลจากผู้ใช้ที่ทางผู้ใช้ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวยกเว้นจะมีการตกลงกันอย่างชัดเจน

  คุณจะเป็นเพียงผู้เดียวที่รับผิดชอบในการใช้เนื้อหาจากบัญชีผู้ใช้เป็นไปตามเงื่อนไข และเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ละเมิดลิขสิทธ์ใดๆของบุคคลที่สาม เราไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดของผู้ใช้งานทุกคนได้ และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาเรานั้น เรามีสิทธิ์ในการลบข้อมูล นำข้อมูลออก หรือแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานซึ่งได้ระบุไว้ตามเงื่อนไข ตามกฎลิขสิทธิ์ หรือความเหมาะสม

 10. นโยบายตามโปรแกรมเก็บสะสมแต้ม

  หากคุณทำแบบสอบถามครบถ้วนในระบบ หรือเข้าร่วมในโครงการวิจัย หรือการบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นในระบบ คุณจะได้รับคะแนนสะสมซึ่งสามารถนำไปแลกของรางวัลต่างๆ หรือเงินสดในโปรแกรมของเรา คุณไม่จำเป็นจะต้องซื้อสิ่งของใดเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนสะสม โดยคะแนนสะสมดังกล่าวเป็นของส่วนบุคคล ไม่สามารถถ่ายโอนให้กับผู้อื่นได้ และคะแนนสะสมจะมีอายุในระยะเวลา สองปี หรือยี่สิบสี่เดือนนับจากวันที่สถานะสมาชิกของคุณไม่เคลื่อนไหว คะแนนสะสมทั้งหมดที่ไม่ได้นำไปแลกของรางวัลจะถูกลบทิ้งโดยเราหลังจากหมดอายุ

  ในการเริ่มต้นแบบสอบถาม โครงการวิจัย หรือบริการอื่นๆ คุณจะได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนคะแนนที่จะได้รับ เราไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในเรื่องภาษีที่เกิดขึ้นจากคะแนนที่คุณได้รับจากระบบไม่ว่ากรณีใดๆ หากคุณไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ คะแนนสะสมทั้งหมดและรางวัลของคุณอาจจะหายไปได้ เราไม่ยอมรับภาระใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากคะแนนที่คุณได้รับ

 11. การอัพเดทประวัติส่วนบุคคล

  สมาชิกในระบบได้ตกลงที่จะอัพเดทประวัติส่วนตัวในระบบ สมาชิกแต่ละคนสามารถอัพเดท ปรับปรุง แก้ไขหรือลบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองในระบบสมาชิกได้ โดย : (a) การเช้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของตนเอง; หรือ (b) ส่งอีเมลล์ไปยังบริการสำหรับสมาชิกที่จัดเตรียมไว้ให้ในแต่ละช่องทาง

 12. การขอออกจากการเป็นสมาชิกระบบ

  สมาชิกในระบบสามารถทำการออกจากการเป็นสมาชิกได้ในทุกบริการ รวมไปถึงการแสดงความประสงค์ไปรับอีเมลล์เชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม จดกหมายข่าว หรือการประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ตลอดเวลา โดย: (a) ทำตามขั้นตอนการขอยกเลิกการเป็นสมาชิกระบบซึ่งระบุไว้ในเว็บไซต์หรือส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอีเมลล์ที่ได้รับจากทางระบบ; หรือ (b) ส่งอีเมลล์มาที่ทีมผู้ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกที่นี่

  สมาชิกควรจะตอบคำถามอย่างสมเหตุสมผล ตามที่กฎหมายได้ระบุไว้ สมาชิกควรตอบอีเมลล์ในระยะเวลาที่เหมาะสมภายหลังได้รับอีเมลล์ ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ข้อมูลเรื่องการติดต่อกับสมาชิกจะถูกถอดออกจากการสื่อสารทั้งหมดและรายชื่อสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการบริการ โปรดตระหนักว่า ขั้นตอนดังกล่าวอาจจะใช้เวลาหลายวันเพื่อดำเนินการ คุณอาจจะยังได้รับจดหมายข่าวหรือการติดต่อจากเราบ้างในช่วงสองสามวันแรก หลังจากแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกของระบบ.

 13. Links

  ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการของสมาชิก สมาชิกอาจจะสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์จากบุคคลที่สาม โปรดตระหนักว่า เราไม่มีนโยบายให้มีการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา สินค้าหรือบริการจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น โปรดตรวจสอบกฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอย่างระมัดระวัง

 14. การติดต่อกับเรา

  การติดต่อสื่อสารทั้งหมด ยกเว้นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและเนื้อหาของผู้ใช้งาน จะถูกจัดส่งจากคุณมาถึงเราโยอีเมลล์ หรือถูกเก็บออกจากระบบ ข้อมูลทุกอย่างจะถูกใช้ในลักษณะแบบไม่เป็นความลับและไม่สามารถระบุตัวตนได้ ยกวเนคุณแสดงความจำนงค์และอนุญาติให้ทางระบบของเราเก็บข้อมูลดังกล่าว คุณได้เห็นด้วยว่าในการติดต่อสื่อสารและในการใช้เนื้อหาผู้ใช้จะถูกใช้จากข้อมูลที่คุณได้สร้างขึ้น

 15. นโยบายส่วนบุคคล

  เมื่อสมัครเป็นสมาชิกของระบบตอบแบบสอบถาม หรือใช้บริหารอื่นๆในระบบ หรือติดต่อกับทางระบบ หรือเจ้าของแบบสอบถาม ข้อมุลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกนำมาใช้ในดำเนินงาน สำหรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ได้โปรดดูได้จาก การชี้แจ้งความปลอดภัยในการเข้าร่วมการวิจัยที่นี่

 16. คำปฎิเสธ

  คุณเห็นด้วยว่าการมีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม โครงการวิจัยหรือการใช้บริการอื่นๆ เช่นการเปิดดูเว็บไซต์ แบบสอบถาม คนในแบบสอบถาม เป็นความรับผิดชอบของคุณ ตามที่กฎหมายกำหนด เรา ลูกค้าของเรา เจ้าของแบบสอบถาม พาร์ทเนอร์ หรือ บุคคลที่สามและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน เจ้าของลิขสิทธิ์ บุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหา จะทำทุกอย่างที่ถูกต้องกฎหมายและทำตามสิ่งที่น่าเชื่อที่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูล หรือการให้บริการที่เกิดขึ้นในระบบ หรือบนเว็บไซต์ มากไปกว่าที่ถูกระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น

 17. ข้อจำกัดของภาระผูกพันธ์

  เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายที่ระบุไว้ เรา เจ้าของแบบสอบถาม เจ้าของระบบแบบสอบถามหรือพาร์ทเนอร์ บุคคลที่สาม ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น บุคคลที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีสัญญาผูกพัน หรือบุคคลที่ถูกมอบหมายให้ทำการใดการหนึ่งจะไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆตามกฎหมายกับสมาชิก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไข การบริการ ระบบแบบสอบถาม เว็บไซต์ ระบบของพาร์ทเนอร์ หรือการเข้าถึงใดๆที่คุณได้กระทำทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ที่ทั้งก่อให้เกิดความเสียกายทั้งด้านกำไร ค่าเสียหายในทางใดทางหนึ่ง

  ข้อจำกัดความของภาระผูกพันในเงื่อนไขนี้จะครอบคลุมในทุกการกระทำ การรับประกันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หลักของสัญญา

 18. การชดเชยค่าเสียหาย

  คุณยอมรับและเต็มใจที่จะชดเชย ปกป้อง และดูแล เรา เจ้าของระบบแบบสอบถามหรือพาร์ทเนอร์ บุคคลที่สาม ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น บุคคลที่ทำงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีสัญญาผูกพัน หรือบุคคลที่ถูกมอบหมายให้ทำการใดการหนึ่ง ในกรณีที่เกิดความเสียหายทางใดทางหนึ่ง หรือเกิดค่าใช้จ่ายจากความทางใดทางหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมไปถึง ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ถูกทำให้เกิดขึ้นจากคุณตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

 19. การเปลี่ยนแปลง

  เราขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เราขอแนะนำให้คุณตรวจทานเงื่อนไขเหล่านั้นอยู่ตลอด เราจะทำการขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ต้องได้รับการยินยอม สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องได้รับความยินยอม เราจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขนั้นๆตามที่ระบุ

 20. ความสอดคล้องกับกฎหมายที่ระบุไว้

  คุณรับรู้และยอมรับที่ทำการใดๆให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่กฎหมายระบุไว้ตอลดการใช้ระบบ ทั้งในตอนเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม เข้าร่วมโครงการวิจัย หรือใช้บริการอื่นๆที่มี

 21. การระงับและยกเลิก

  สำหรับในกรณีเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ เราจะสามารถทำการระงับ หรือยกเลิกการเข้าถึงหรือการใช้งานบริการของคุณในระบบได้ นั่นรวมไปถึงการระงับสถานภาพสมาชิกในระบบในกรณีที่คุณไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ หรือการทำการใดๆที่ไม่เป็นที่ยอมรับได้สำหรับเรา เจ้าของระบบแบบสอบถามหรือพาร์ทเนอร์ บุคคลที่สาม ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ หากเราระงับสิทธิ์การใช้งานระบบของคุณ สภานภาพสมาชิกก็จะสิ้นสุดลงด้วย: (a) คุณจะถูกปรับและยกเลิกสิทธิ์ในความสนใจที่ระบุไว้ในระบบ รางวัลที่ยังไม่ได้แลกรับ ค่าตอบแทนใดๆที่เกิดขึ้นก่อนถูกยกเลิกบัญชี; (b) สถานภาพสมาชิกในระบบจะถูกยกเลิกและสิ้นสุดลงโดยทันที; (c) การเข้าถึงและการใช้งานระบบของคุณจะสิ้นสุดลง; และ (d) คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในแบบสอบถามใดๆที่มีการให้บริการผ่านระบบในอนาคต

  มากไปกว่านั้น เรามีสิทธิ์ที่จะปิดสถานะสมาชิกของคุณ ในกรณี: (a) ถ้าคุณไม่ต้องการรักษาสภาพสมาชิกในระบบอีกต่อไป; (b) หากเราได้รับการแจ้งเตือนจากระบบเรื่องอีเมลล์บัญชีผู้ใช้ไม่ถูกต้อง; หรือ (c) ถ้าเราได้รับข้อความตอบกลับ “mailbox full” เป็นจำนวนสามครั้งจากอีเมมล์ในบัญชีผู้ใช้งานของคุณ

  ในการเลิกสถานภาพสมาชิกไม่ว่าจะเป็นการกระทำของสมาชิกเอง หรือจากระบบที่มีการตรวจสอบ คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนใดๆที่คุณได้รับจากการตอบแบบสอบถาม

 22. การมอบหมายที่เป็นโมฆะ

  ในกรณีที่เงื่อนไขที่ถูกระบุไว้ถูกยกเลิกหรือไม่สามารถนำมาใช้ได้ ให้พิจารณาเฉพาะส่วนที่ยังสามารถนำมาใช้ได้ในเงื่อนไขเหล่านั้น

  หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข จะต้องมีการยินยอมแบบเป็นลายลักษณ์อักษร และคุณยอมรับว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาให้กับใครก็ตามคุณจะต้องไปทำการ

 23. ข้อบังคับทางกฎหมาย

  เรื่องใดๆก็ตามที่ไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่ถูกระบุไว้ รวมถึงคำถามใดๆ ที่เกี่ยวกับระบุตัวตน ความถูกต้องและการยกเลิก จะต้องไปดำเนินการที่เมือง สต๊อกโฮมล์ ประเทศสวีเดน (Sw. Stockholms tingsrätt) โดยใช้กฎหมายและข้อบังคับตามกฎหมายสวีเดนไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แม้ว่าบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะไม่ได้อาศํยอยู่ในสวีเดนก็ตาม